A Catalunya, les entitats que ofereixen suport en la presa de decisions en l’exercici de la capacitat jurídica de persones amb discapacitat són persones jurídiques privades sense ànim de lucre. La gran majoria s’han constituït com a fundacions i el servei que ofereixen és un servei social de la xarxa d’atenció pública del sistema de serveis socials de Catalunya.

La figura de suport que assumeix l’entitat és l’assistència

Aquest servei actualment està subvencionat per la Generalitat de Catalunya i és gratuït per a la persona que és atesa.

L’àmbit d’actuació de l’entitat és Osona, on s’atén persones amb discapacitat intel·lectual, persones que conviuen amb alguna malaltia mental o problemàtiques derivades pel deteriorament cognitiu derivat de la vellesa.  Al Vallès Oriental, on també té àmbit d’actuació, atén persones amb discapacitat intel·lectual.

SERVEIS QUE OFERIM

Servei de Suport

Té com a finalitat cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els drets (personals i patrimonials) i promoure l’autonomia personal de les persones de les quals la Fundació és la representant legal.

Des de l’entitat, es treballa per millorar la qualitat de vida de les persones ateses oferint-los, entre altres, suport incondicional en la cerca dels recursos idonis per fer front a les seves necessitats.

El treball del personal professional  està sempre encarat a potenciar la màxima autonomia personal i social. La figura del tutor o tutora és un suport, un acompanyament perquè la persona pugui arribar a assolir els seus objectius.

Servei de Suport Futur

Té com a finalitat atendre i gestionar les demandes que arriben a l’entitat perquè en un futur sigui qui assumeixi la figura d’assistent.

El servei està destinat a:

  • Totes aquelles persones que necessitin suport en la presa de decisions en l’exercici de la capacitat jurídica.
  • A aquelles famílies que ofereixen suport a un familiar i que vulguin preveure el seu futur, sempre tenint en compte la seva voluntat.
  • professionals que fan atenció social a persones adultes.

Servei d’Assessorament i Informació

És un servei d’assessorament jurídic i social per a persones, famílies o professionals que tenen dubtes sobre aspectes relacionats amb la figura de l’assistència i la provisió de suports en la presa de decisions de forma respectuosa.

El servei està destinat a:

  • Persones susceptibles a rebre el suport d’un assistent.
  • Professionals que requereixin informació sobre tràmits i procediments.
  • Famílies que requereixin informació i/o tinguin dubtes sobre la figura de l’assistència, tràmits, gestions..

PER A MÉS INFORMACIÓ POTS DESCARREGAR-TE LA
CARTA DE SERVEIS_FUNDACIÓ_ESGUARD