HISTÒRIA

La Fundació L’Esguard, va néixer el 2009, per atendre persones de la comarca d’Osona i el Vallès Oriental amb discapacitat intel·lectual que tinguessin la capacitat modificada judicialment.

Va ser fundada per l’Associació Sant Tomàs PARMO de Vic i la Fundació Viver de Bell-lloc de Cardedeu.

L’any 2017, davant la demanda creixent de les entitats que ofereixen serveis d’atenció diürna i residencial a persones amb problemes de salut mental i gent gran de la comarca d’Osona, es va acordar ampliar el col·lectiu d’atenció i assumir propostes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de tots els col·lectius. Es van unir al Patronat de la Fundació, les entitats més representatives i que atenen més persones amb problemes de salut mental i gent gran de la comarca d’Osona: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament) i Fundació Assistencial d’Osona (FADO) de la Fundació Santa Creu de Vic.

A l’any 2020 es va unir al Patronat la Fundació Vallès Oriental, entitat de referència a la comarca pel que fa a l’assistència de persones amb discapacitat intel·lectual.

“A dia d’avui, L’Esguard és l’entitat referent a la comarca d’Osona que atén a persones amb discapacitat intel·lectual, problemes de salut mental i vellesa. Al Vallès Oriental som referents donant suport a persones amb discapacitat”

A Març del 2023, atén a 150 persones.

MISSIÓ

Som una entitat socialment compromesa que vetlla per l’atenció integral i els drets de les persones de les comarques d’Osona i del Vallés Oriental amb disCapacitat intel·lectual, problemes de salut mental i vellesa.  Donem suport a totes les persones que tenen reconeguda judicialment  alguna de les figures previstes en  la legislació vigent i que en defineix els límits d’intervenció.

El 3 de setembre del 2021 van entrar en vigor dues lleis: en l’àmbit estatal la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica i, en l’àmbit autonòmic el decret-llei 19/2021 del d’agost.

la Fundació L’Esguard ajustem la nostra tasca a aquest nou paradigma, que ha arribat per la necessitat d’adaptar-se a l’article 12 de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat. 

Aquesta llei estableix que les persones tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb els altres en tots els aspectes de la seva vida i, per tant, obliga els estats a substituir els procediments d’incapacitació per un sistema de provisió de suports respectuós amb les voluntats i les preferències de la persona.

Arran d’aquests canvis legislatius, la tutela i la curatela són substituïdes per la figura de l’assistent.

Acompanyem les persones des d’una visió no-paternalista, representant-les i oferint-los els suports necessaris per aconseguir seu benestar integral.

Respectem la decisió de la persona atesa, escoltant les seves preferències i donant prioritat a les seves decisions personals.

Creiem en l’autonomia, la llibertat de decisió i la capacitat de recuperació de les persones que atenem.

VISIÓ

Som referents al nostre territori com a entitat que s’ocupa de donar suport a aquelles persones que ho requereixen per poder desenvolupar el seu projecte de vida. Aquesta tasca  es desenvolupa en l’àmbit comunitari i amb la cooperació de les institucions, organitzacions i entitats especialitzades, per tal que, en conjunt, puguem oferir una atenció i un treball integral centrat en els objectius que la persona ha prioritzat.

Proposem un model de treball centrat en la persona, en les seves necessitats i les seves preferències: un model respectuós en les voluntats i les preferències, la persona es qui pren les decisions sobre el que necessita i el que vol fer a la seva vida. La nostra tasca com a entitat és  oferir el suport i l‘orientació necessària per buscar els recursos de l’entorn que ho facin possible i sempre des d‘una visió de facilitadors de processos.

“El nostre model de suport és un model d’excel·lència, reconegut i valorat per les persones ateses, les seves famílies, les entitats públiques i privades i per la comunitat general, on tenim un fort arrelament. ”

VALORS

A L’Esguard som pròxims i acollidors a les persones ateses. Tenim clar que el primer que cal crear és un vincle de confiança, en el qual la persona atesa se senti còmoda. A L’Esguard, hi treballem persones expertes que coneixem en profunditat el territori on viuen les persones que atenem, els seus recursos i les seves institucions.

Som professionals amb una gran responsabilitat , valors ètics i amb visió comunitària, fets que aporten un gran valor a la nostra tasca diària. Per nosaltres, la participació activa de la persona és essencial perquè sigui la protagonista del seu projecte de vida.

Som una entitat accessible, oferim total transparència i som clars en tots els procediments que duem a terme. Entenem el compromís social i moral com un valor transversal en tot el que afecta la nostra entitat.

OBJECTIUS

L’objectiu principal de la Fundació L’Esguard és la millora de la qualitat de vida de les persones ateses. Per tal que s’assoleixi aquest objectiu principal, cal actuar sobre les següents vessants:

ObjSocial

OBJECTIUS DE L’ÀREA SOCIAL

 • Oferir un servei d’atenció individualitzada per tal d’ajudar a la persona a portar a terme el seu projecte de vida.
 • Donar suport a les persones ateses per tal de gestionar els recursos adequats per cobrir les seves necessitats.
 • Treballar per la creació d’un vincle de confiança ferm i segur de la persona cap a l’entitat.
 • Elaborar un pla de treball conjunt i amb participació directa de les persones ateses.
 • Promoure i facilitar a les persones ateses l’accés a la xarxa d’entitats i serveis que ofereix la comunitat.
 • Treballar en xarxa amb les entitats prestadores de serveis que atenen a les persones les quals l’entitat els hi ofereix suport.
ObjJurid

OBJECTIUS DE L’ÀREA JURÍDICA

 • Vetllar per una atenció jurídica integral de la persona, oferint els suports i assessorament necessaris en tots aquells aspectes legals, patrimonials i judicials.
 • Defensar els drets i deures de les persones ateses per l’entitat.
 • Establir un sistema de col•laboració i cooperació amb les institucions judicials i de seguretat ciutadana del territori (Osona i Vallès Oriental).
 • Oferir serveis d’assessorament i informació sobre temes relacionats en el món del suport a les persones amb la capacitat modificada judicialment.
ObjEstra

OBJECTIUS DE L’ÀREA ESTRATÈGICA I FINANCERA

 • Mantenir un sistema estratègic que s’implanti a tots els nivells de l’organització i que comprometi a tots els treballadors i treballadores de l’entitat.
 • Mantenir un sistema financer equilibrat que permeti tenir els recursos econòmics adients per un correcte desenvolupament de l’activitat de l’entitat.
 • Gestionar i administrar el patrimoni, els ingressos i les despeses de les persones ateses.
 • Oferir un sistema de gestió econòmic que vetlli per les seves necessitats financeres.

PRINCIPIS BÀSICS DE L’ENTITAT TUTELAR

La NO DISCRIMINACIÓ vers les persones ateses o susceptibles de poder-ho ser. També de la família i del seu entorn ja sigui per raó de cultura, llengua, raça, religió, orientació sexual, entre altres.

GLOBALITZACIÓ en la cura de les persones ateses de forma integradora, tant en la vessant personal com en la patrimonial.

[1] Principis establerts per la Comissió d’Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o incapacitats, publicats al llibret editat per el Departament de Benestar i Família amb el títol: Qüestions bàsiques sobre la incapacitació legal i els serveis de tutela. Alguns altres són establerts ja que formen part de la base filosòfica de l’Entitat.

Document de suport: 5 qüestions bàsiques sobre la incapacitació legal i els serveis de tutela