HISTÒRIA

La Fundació L’Esguard, va néixer el 2009, per atendre persones de la comarca d’Osona i el Vallès Oriental amb discapacitat intel·lectual que tinguessin la capacitat modificada judicialment.

Va ser fundada per l’Associació Sant Tomàs PARMO de Vic i la Fundació Viver de Bell-lloc de Cardedeu.

L’any 2017, davant la demanda creixent de les entitats que ofereixen serveis d’atenció diürna i residencial a persones amb problemes de salut mental i gent gran de la comarca d’Osona, es va acordar ampliar el col·lectiu d’atenció i assumir propostes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de tots els col·lectius. Es van unir al Patronat de la Fundació, les entitats més representatives i que atenen més persones amb problemes de salut mental i gent gran de la comarca d’Osona: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament) i Fundació Assistencial d’Osona (FADO) de la Fundació Santa Creu de Vic.

A l’any 2020 es va unir al Patronat la Fundació Vallès Oriental, entitat de referència a la comarca pel que fa a l’assistència de persones amb discapacitat intel·lectual.

“A dia d’avui, L’Esguard és l’entitat referent a la comarca d’Osona que atén a persones amb discapacitat intel·lectual, problemes de salut mental i vellesa. Al Vallès Oriental som referents donant suport a persones amb discapacitat”

A Maig del 2024, atén a 177 persones.

MISSIÓ

Som una entitat socialment compromesa que oferim suport personalitzat en la presa de decisions dels processos vitals de les persones amb discapacitat intel·lectual, amb problemes de salut mental i gent gran de les comarques d’Osona i el Vallès Oriental.

VISIÓ

Empoderem vides per transformar el món!

VALORS

PROFESSIONALITAT:

Som professionals

 • Perquè busquem solucions amb la màxima eficàcia i eficiència per assolir els objectius marcats.
 • Perquè atenem a les persones respectant la seva voluntat, desitjos i necessitats.
 • Perquè treballem de forma col·laborativa per donar resposta a un bé comú.
 • Perquè tenim en compte com les nostres accions impacten en les companyes i la seva feina.

 

TRANSPARÈNCIA

Som transparents:

 • Perquè oferim la informació clara, concisa i adaptada a les persones ateses i al seu entorn.
 • Perquè garantim la fluïdesa de la comunicació per tal que l’equip disposi de la informació necessària.
 • Perquè garantim que qualsevol persona de l’entorn tingui accés a la informació del funcionament de l’entitat preservant la llei de protecció de dades.

 

CONFIANÇA

Generem confiança / Som confiables:

 • Perquè posem en valor el criteri professional i personal de les diferents companyes de l’entitat.
 • Perquè treballem de forma col·laborativa i amb implicació amb altres professionals de la xarxa.
 • Perquè posem en valor a les persones que atenem a través de l’escolta activa, legitimant la seva voluntat i empoderant-les.

 

PROXIMITAT

Som pròximes:

 • Perquè treballem per construir vincles amb les persones ateses.
 • Perquè treballem per les necessitats del territori des del territori.

 

HUMANITAT:

Som humanes:

 • Perquè veiem a les persones més enllà del que es veu.

OBJECTIUS

L’objectiu principal de la Fundació L’Esguard és la millora de la qualitat de vida de les persones ateses. Per tal que s’assoleixi aquest objectiu principal, cal actuar sobre les següents vessants:

ObjSocial

OBJECTIUS DE L’ÀREA SOCIAL

 • Oferir un servei d’atenció individualitzada per tal d’ajudar a la persona a portar a terme el seu projecte de vida.
 • Donar suport a les persones ateses per tal de gestionar els recursos adequats per cobrir les seves necessitats.
 • Treballar per la creació d’un vincle de confiança ferm i segur de la persona cap a l’entitat.
 • Elaborar un pla de treball conjunt i amb participació directa de les persones ateses.
 • Promoure i facilitar a les persones ateses l’accés a la xarxa d’entitats i serveis que ofereix la comunitat.
 • Treballar en xarxa amb les entitats prestadores de serveis que atenen a les persones les quals l’entitat els hi ofereix suport.
ObjJurid

OBJECTIUS DE L’ÀREA JURÍDICA

 • Vetllar per una atenció jurídica integral de la persona, oferint els suports i assessorament necessaris en tots aquells aspectes legals, patrimonials i judicials.
 • Defensar els drets i deures de les persones ateses per l’entitat.
 • Establir un sistema de col•laboració i cooperació amb les institucions judicials i de seguretat ciutadana del territori (Osona i Vallès Oriental).
 • Oferir serveis d’assessorament i informació sobre temes relacionats en el món del suport a les persones amb la capacitat modificada judicialment.
ObjEstra

OBJECTIUS DE L’ÀREA ESTRATÈGICA I FINANCERA

 • Mantenir un sistema estratègic que s’implanti a tots els nivells de l’organització i que comprometi a tots els treballadors i treballadores de l’entitat.
 • Mantenir un sistema financer equilibrat que permeti tenir els recursos econòmics adients per un correcte desenvolupament de l’activitat de l’entitat.
 • Gestionar i administrar el patrimoni, els ingressos i les despeses de les persones ateses.
 • Oferir un sistema de gestió econòmic que vetlli per les seves necessitats financeres.

PRINCIPIS BÀSICS DE L’ENTITAT TUTELAR

La NO DISCRIMINACIÓ vers les persones ateses o susceptibles de poder-ho ser. També de la família i del seu entorn ja sigui per raó de cultura, llengua, raça, religió, orientació sexual, entre altres.

GLOBALITZACIÓ en la cura de les persones ateses de forma integradora, tant en la vessant personal com en la patrimonial.

[1] Principis establerts per la Comissió d’Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o incapacitats, publicats al llibret editat per el Departament de Benestar i Família amb el títol: Qüestions bàsiques sobre la incapacitació legal i els serveis de tutela. Alguns altres són establerts ja que formen part de la base filosòfica de l’Entitat.

Document de suport: 5 qüestions bàsiques sobre la incapacitació legal i els serveis de tutela