Manifest perquè les persones amb discapacitat puguem treballar

MANIFEST 

3 DE DESEMBRE 2022: DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 

VOLEM I PODEM TREBALLAR

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU és clara: les persones amb discapacitat intel·lectual tenim dret a treballar, en igualtat d’oportunitats que tothom i sense discriminació. Això inclou el dret a guanyar-nos la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i entorns laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles. I no només tenim el dret, sinó que volem i podem fer-ho.

Tanmateix, aquesta premissa aquí, a Catalunya, i al conjunt de l’estat espanyol, no es compleix. Les xifres ho demostren: només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament en actiu té feina. Una xifra del tot preocupant, tenint en compte que el treball és un dels principals mecanismes d’inclusió social. 

Som persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, som els seus familiars i els professionals que els donem suport els qui, avui alcem la veu plegats per reivindicar el dret a una feina digna, per tenir l’oportunitat de dur a terme un projecte de vida autònom i independent.  

Per tot això REIVINDIQUEM:  

 • La implicació, compromís i responsabilitat de l’administració, les empreses i la societat en general en la promoció d’un mercat de treball inclusiu que generi oportunitats de treball dignes per a tothom. 
 • Que la Generalitat avanci de forma clara i vinculant (i amb la col·laboració del sector) en la definició d’una estratègia global d’ocupació per a les persones amb discapacitat intel·lectual i un model d’inserció laboral que garanteixi un accés digne al treball i dignifiqui la vida del col·lectiu. Entre d’altres, cal que contempli: 
  • L’impuls de l’ocupació en l’empresa ordinària apostant i desenvolupant el Treball amb Suport de manera estable, així com posant en marxa més incentius per tal que les empreses contractin a persones amb discapacitat intel·lectual. 
  • La millora i adequació dels recursos destinats a la creació i manteniment dels llocs de treball de les persones amb discapacitat intel·lectual als Centres Especials de Treball, de manera que els suports siguin adequats, estables i sostenibles. Així com permetre la compatibilitat entre la feina i l’accés a determinats serveis assistencials. 
 • La convocatòria de més oposicions de funcionariat públic reservades per a persones amb discapacitat intel·lectual, garantint l’accessibilitat en tots els processos i publicacions.
 • El desenvolupament de polítiques de formació professional adaptada i la consolidació de les polítiques d’acompanyament a les persones envellides prematurament. L’entrada i sortida del mercat laboral són processos clau en el cicle de vida d’una persona.
 • Que el govern de l’estat impulsi els canvis normatius que permetin avançar en el dret al treball i la igualtat d’oportunitats laborals per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Destaquem la importància de:
  • Millorar i concretar el finançament per desenvolupar les polítiques d’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya.
  • Augmentar l’actual quota de reserva del 2% de llocs de treball fins a un 4% (reservant un mínim de l’1% per a les persones amb discapacitat intel·lectual), així com establir mecanismes contundents amb el seu compliment, que actualment no es respecta.
  • Establir els canvis necessaris per garantir l’accés a la jubilació anticipada, tenint en compte l’envelliment prematur i menor trajectòria professional de les persones amb discapacitat intel·lectual.  
  • Permetre la compatibilitat entre la feina remunerada i les prestacions econòmiques de caràcter assistencials, tenint en compte el sobre cost que implica la discapacitat, la garantia de la qualitat de vida i la importància del treball com a mecanisme d’inclusió.

Avui, 3 de desembre, volem ser escoltats i exigim ser-ho durant tot l’any. Per una societat més inclusiva, més compromesa i més solidària on tots els ciutadans hi tinguem cabuda amb els mateixos drets i deures.