Serveis

A Catalunya, les entitats que poden exercir càrrecs tutelars són persones jurídiques privades sense ànim de lucre. La gran majoria s’han constituït com a fundacions i el servei de tutela que presten és un servei social de la xarxa d’atenció pública del sistema de serveis socials de Catalunya.

El nomenament de tutor o curador en favor d’una persona jurídica (entitats tutelars) és sempre subsidiari quan no hi ha persona física que pugui assumir el càrrec, bé per inexistència de familiars o persones del seu entorn, o bé per la no-idoneïtat d’aquestes, o per claudicació familiar.

La Fundació Tutelar l’Esguard assumeix el càrrec tutelar de persones amb la capacitat modificada judicialment i residents a la comarca d’Osona i el Vallès Oriental.

Serveis que ofereix:

  • Servei de tutela,curatela i altres figures jurídiques de protecció i suport: El servei té com a finalitat cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els drets (personals i patrimonials) i promoure l’autonomia personal de les persones en què la Fundació n’és el representant legal o figura de suport.

El servei ofereix una atenció personal i individualitzada, per tal que les persones ateses puguin assolir un nivell de benestar integral òptim, oferint suport per accedir als serveis i recursos idonis per cobrir les seves necessitats personals.

Parlem de tutela quan per decisió judicial es dictamina que la persona necessita suport i protecció en tots els àmbits de la seva vida, tan a nivell personal com patrimonial i el tutor té la representació legal de la persona. Quan es dictamina que la persona necessita suport en àrees concretes ja siguin personals o/i patrimonials, parlem de curatela. En aquest últim cas, la figura del curador no representa a la persona sinó que completa les seves mancances en l’àrea que determini la sentència judicial.

La figura d’assistent personal també és acordada per l’autoritat judicial però a través de la demanda directa de la persona interessada. No es modifica la capacitat de la persona. L’Assistent ofereix suport en les àrees que es determinin en la resolució d’assistència i sempre actúa conjuntament amb l’interessat.

  • Servei de pretutela: Servei que ofereix a les famílies o professionals, un compromís futur en què la Fundació assumirà el càrrec, si és necessari i quan li sigui designat judicialment.

 

  • Servei d’Assessorament i Informació: Servei d’assessorament jurídic i social per a les persones, famílies i professionals que tenen dubtes sobre temes relacionats amb el món de la tutela i altres figures de representació legal.