SERVEIS

A Catalunya, les entitats que poden exercir càrrecs tutelars són persones jurídiques privades sense ànim de lucre. La gran majoria s’han constituït com a fundacions i el servei de tutela que presten és un servei social de la xarxa d’atenció pública del sistema de serveis socials de Catalunya.

El nomenament de tutor/a o curador/a en favor d’una persona jurídica (entitats tutelars) és sempre subsidiari quan no hi ha persona física que pugui assumir el càrrec, bé per inexistència de familiars o persones del seu entorn, o bé per la no-idoneïtat d’aquestes, o per claudicació familiar.

La Fundació Tutelar l’Esguard assumeix el càrrec tutelar de persones amb la capacitat modificada judicialment i residents a la comarca d’Osona i el Vallès Oriental.

• Servei de tutela, curatela i altres figures de suport: té com a finalitat cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els drets (personals i patrimonials) i promoure l’autonomia personal de les persones en què la Fundació n’és el representant legal.

Des de l’entitat, es treballa per millorar la qualitat de vida de les persones ateses oferint, entre altres, suport incondicional en la cerca dels recursos idonis per fer front a les seves necessitats.
El treball de les i els professionals, està sempre encarat a potenciar la màxima autonomia personal i social. La figura del tutor o tutora és un suport, un acompanyament perquè la persona pugui arribar a assolir els seus objectius.

• Servei de pretutela: Servei que ofereix a les famílies o professionals, un compromís futur en què la Fundació assumirà el càrrec que li sigui designat judicialment.

• Servei d’Assessorament i Informació: Servei d’assessorament jurídic i social per a les persones, famílies i professionals que tenen dubtes sobre temes relacionats amb el món de la tutela i altres figures de suport i representació legal.