Objectius

L’objectiu principal de la Fundació L'Esguard és la millora de la qualitat de vida de les persones ateses.Per tal que s’assoleixi aquest objectiu principal, cal actuar sobre les següents vessants:

Objectius de l'Àrea Social

 • Oferir un servei d’atenció individualitzada per tal d’ajudar a la persona a portar a terme el seu projecte de vida.
 • Donar suport a les persones ateses per tal de gestionar els recursos adequats per cobrir les seves necessitats.
 • Treballar per la creació d’un vincle de confiança ferm i segur de la persona cap a l’entitat.
 • Elaborar un pla de treball conjunt i amb participació directa de les persones ateses.
 • Promoure i facilitar a les persones ateses l’accés a la xarxa d’entitats i serveis que ofereix la comunitat.
 • Treballar en xarxa amb les entitats prestadores de serveis que atenen a les persones les quals l’entitat els hi ofereix suport.

Objectius de l'Àrea Jurídica

 • Vetllar per una atenció jurídica integral de la persona, oferint els suports i assessorament necessaris en tots aquells aspectes legals, patrimonials i judicials.
 • Defensar els drets i deures de les persones ateses per l’entitat.
 • Establir un sistema de col•laboració i cooperació amb les institucions judicials i de seguretat ciutadana del territori (Osona i Vallès Oriental).
 • Oferir serveis d’assessorament i informació sobre temes relacionats en el món del suport a les persones amb la capacitat modificada judicialment.

Objectius de l'Àrea Estratègica i Financera

 • Mantenir un sistema estratègic que s’implanti a tots els nivells de l’organització i que comprometi a tots els treballadors i treballadores de l’entitat.
 • Mantenir un sistema financer equilibrat que permeti tenir els recursos econòmics adients per un correcte desenvolupament de l’activitat de l’entitat.
 • Gestionar i administrar el patrimoni, els ingressos i les despeses de les persones ateses.
 • Oferir un sistema de gestió econòmic que vetlli per les seves necessitats financeres.